Документи

Устав на фондация "Право на детство"

прочети

Eтична процедура за работа с деца

Политика за закрила на детето на Фондация "ПРАВО НА ДЕТСТВО"

прочети

Регистрация на Фондация "ПРАВО НА ДЕТСТВО"

Регистрацията на фондацията в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦЮЛНЦ) за обществено полезна дейност

прочети