Стопанска дейност

Предоставяме консултантски услуги (правни, психотерапия, управление на екипи, в сферата на човешките отношения и лидерството, супервизия), изготвяме анализи, изследвания, разработваме учебни програми и осъществяваме обучения за деца и професионалисти, разработваме превенционни кампании и материали, и други услуги по договаряне. 
 
Темите, по които работим са свързани с приложението на философията на човешките права, права на децата, социални услуги за деца и семейства, детско развитие, политики за деца и семейства, превенция на насилието.
 
Реализираме благотворителни продажби, издателска дейност.
 
Печалбата от търговската дейност се използва изцяло за дейността на фондацията.
 
Ако искате да работим заедно, пишете ни.