За нас:

Фондация Право на детство е неправителствена организация, чиято главна цел е да постави в центъра на публичното внимание грижата за опазване на правата на децата, като част от защитата на човешките права.

Ние сме специалисти и доброволци с разнообразни професионални поприща и интереси, обединени от идеята да работим активно за:

  • запознаване на децата, юношите и младите хора с техните основни права и начините за закрилата им;
  • запознаване на родителите и специалистите, работещи с деца, със смисъла на закрилата на правата на децата и ролята им като възрастни в гарантирането на най-добрия интерес на детето и в осигуряването на условия за достоен живот, обучение и възпитание на всички деца в България;
  • противодействие на практики, политики и законодателство, които нарушават правата на децата;
  • утвърждаване на отношения в семействата и институциите, които зачитат достойнството и възгледите на децата и насърчават свободното и креативно участие на децата в живота на техните общности;
  • развиване на модели за работа с децата, младите хора, професионалистите и активните граждани, които утвърждават култура на толерантност, недискриминация, зачитане на индивидуалността на децата и създаване на условия за тяхното информирано и доброволно включване при решаването на във всички въпроси, които ги засягат.