Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

За нас:

Фондация "Право на детство" е неправителствена организация, посветена на грижата за опазване правата на децата като неразделна част от защитата на човешките права. Ние сме специалисти и доброволци с различен професионален опит и интереси, обединени от идеята активно да работим за:

  • Запознаване на децата, юношите и младите хора с техните основни права и начините за тяхната закрила;
  • Обучение на родители и професионалистите, работещи с деца, относно смисъла на правата на децата и тяхната роля в гарантирането на най-добрия интерес на детето, осигуряване на достоен живот, образование и възпитание за всички деца в България;
  • Противодействие на практики, политики и законодателство, които нарушават правата на децата;
  • Утвърждаване на отношения в семействата и институциите, които зачитат достойнството и възгледите на децата и насърчават свободното и креативно участие на децата в живота на техните общности;
  • Развиване на модели за работа с децата, млади хора, професионалисти и активните граждани, които насърчават култура на толерантност, недискриминация и зачитане на индивидуалността на децата, създавайки условия за тяхното информирано и доброволно участие в решаването на всички въпроси, които ги засягат.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.