Нов прoект на Фондация Право на детство

Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти.


www.activecitizensfund.bg

Фондация "Право на детство" (www.childhood.bg) партньорство със Сдружение Стартъп фектъри - Startup Factory (www.stratupfactory.bg)и неформалната гражданска група Русе помага на Украйна/Руседопомагає Україні (www.dopomoga-bg.com) и(https://www.facebook.com/groups/971854017083783) започват изпълнението на проект: Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти. /Improving the capacity of thecivil sector to respond to humanitarian crises and support refugeesand migrants.

Проектът е с продължителност 12 месеца и има за цел да подкрепи изграждането на партньорства между представители на граждански сектор и бизнес, като повиши капацитета им за реакция в хуманитарни кризи. 

Ползватели на проекта са НПО и бизнес сектор, а крайните ползватели са бежанци, мигранти, търсещи убежище, непридружени деца, представители на ромска общност и други уязвими групи.Очаквани резултати: изградена мрежа между граждански организации и бизнес; повишен капацитет за реакция в подкрепа на уязвими групи; ефективни действия в партньорство срещу дезинформацията. 

Дейностите по проекта включват разработване на Етична процедура за работа с лица и деца в уязвима ситуация. Разработване на дигитален пакет от ресурси, в помощ на работодатели, бизнеси и граждански сдружения, ангажирани с подкрепата на лица в уязвима ситуация. Напълно функционален и лесен за ползвате уеб сайт пълно ръководство за управление на многообразието при наемане на работа без дискриминация, етичен кодекс, съдържащ видеа, инфографики и аудио материали. В рамките на проекта ще бъде проведена и образователна програма, включваща десет тричасови обучения, както и един двудневен уоркшоп за нетуоркинг и противодействие на дезинформацията.

Проектът „Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.  Основната цел на проекта е  тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Право на детство" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.