UPCOMING WOMEN

ОВЛАСТЯВАНЕ НА НИСКО КВАЛИФИЦИРАНИ ЖЕНИ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕНТОРСТВО

СТРЕТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТОВ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

2021-1-BG01-KA220-ADU-000028365

ОВЛАСТЯВАНЕ НА НИСКО КВАЛИФИЦИРАНИ ЖЕНИ ЧРЕЗ ГЛОБАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕНТОРСТВО
Европейският проект по програма Еразъм + ЖЕНИТЕ НА БЪДЕЩЕТО започва!
 

Целта на проекта е да овласти и да повиши професионалните умения на нискоквалифицирани жени и жени в уязвима ситуация за да ги направи глобално компетентни и по този начин да ги направи по-успешни социално и икономически.

Също така проекта таргетира висококвалифицирани професионалисти, за да   ги подготви с глобани знания, основани на равенство между половете, дигитални инструменти и методология за менторство, за да бъдат по-успешни в подкрепата си на нискоквалифицирани жени и жени в уязвима ситуация.

В допълнение проекта ще популяризира неравнопостовеността между  половете и необходимостта равенството.

В заключение, проекта създава мрежа от организации от България, Испания, Португалия, Италия, Гърция и Турция, които ще изграждат иновативност и ще гарантират широкото разпространение и устойчивост.

Проекта е с продължителност до 1.11.2023 г. и се изпълнява в партньорстов от

Фондация "Право на детство", SSF, Mindshift, CEIPES и IGEA.

За повече информация:    UPCOMING WOMEN

Този проект се финансира от Европейската Комисия в рамките на програма Еразъм +. Подкрепата на Европейската комисия не включва одобряването на съдържанието на тази брошура, което отразява единствено възгледите на авторите му и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.