Имам ли права?

Имам ли някакви права като дете или юноша?

Имам ли някакви права като дете или юноша?

Да!

1. Всички имат права! Човешките права са онези права, които се отнасят до човешкия живот – базисни стандарти, без които хората не могат да оцеляват и да се развиват достойно. Човешките права са неотменимо и универсално присъщи на хората. Каквито например са правото на живот и правото на мнение.

2. Правата на децата са установени в Конвенцията на ООН за правата на детето и се отнасят конкретно за децата.

До каква възраст мога да се възползвам от правата на децата?

Законът определя, че под 14 годишна (в България) ти си малолетен/малолетна, а между 14 и 18 години си непълнолетен/непълнолетна. В България, както и в Европа, всички деца и юноши под 18 години имат равни, фундаментални човешки права, наречени права на децата. Те са изброени в Конвенцията на ООН за правата на детето.  

Какво е Конвенцията на ООН за правата на детето?

Конвенцията, приета през 1989 година е първият инструмент в света, който обединява в пълнен обхват международните човешки права в 54 члена – в това число граждански, културни, икономически, политически и социални права, както и аспекти от хуманитарното право.

Така наречените основни принципи на Конвенцията са: право на защита от дискриминация; най-добрият интерес на детето; правото на живот, оцеляване и развитие; правото на участие. Те формира основните изисквания към реализацията на всички права заедно и поотделно.

Кои са най-важните права?

Всички права са свързани помежду си и всички са еднакво важни. Понякога се налага да мислим за правата по отношение на това, което е най-доброто за децата и юношите в дадена ситуация и което е жизненоважно за живота и защитата от вреди. Когато порастваш ти започваш да имаш повече отговорност, налага се да правиш избори и да упражняваш правата си. 

Все пак, ето някои наистина жизненоважни права, които трябва да познаваш:

Член 1 – Всички лица под 18 години имат еднакви детски права.

Член 2 – Всички деца имат тези права, без значение кои са те, къде живеят, какво правят родителите им, каквъ език говорят, каква е религията им, дали са момчета или момичета, каква е културата им, дали имат увреждане, дали са богати или бедни. Никое дете не бива да бъде третирано несправедливо на каквото и да било основание.

Член 3 – Всички възрастни трябва да правят това, което е най-дорото за теб. Когато възрсатните вземат решения, те трябва да мислят за това как решенията им засягат децата.  

Член 12 – Имаш правото да имаш свое мнение, което възрастните следва да изслушват и приемат сериозно.

Член 16 – Имаш право на самостоятелност.

Член 17 – Имаш право да получаваш информация, важна за твоето благополучие, от радиото, вестниците, книги, компютър и други източници. Възрастните трябва да гарантират, че информацията, която получаваш не е опасна, както и да ти помагат да намираш и разбираш информацията, която ти е нужна.

Член 19 – Имаш право да бъдеш защитен от физическо и психическо насилие и малтретиране.

Член 37 – Никой няма право да те наказва по жесток или болезнен начин.  

Член 40 – Имаш право на правна помощ и справедлив процес в правосъдна система, която уважава правата ти.

Прочети Конвенцията за правата на детето.

Прочети Конвенцията за правата на човека.