Заедно за едно дете

С кампанията „ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ДЕТЕ“, Фондация „Право на детство“ и Фондация „Мисия Криле“ отправяме призив към специалисти от различни професионални области да поставят децата и техните права в центъра на своята дейност.

Децата са отговорност на възрастните. Те трябва да полагат грижи за тяхното цялостно благополучие. Здравето, образованието, физическото, емоционалното и нравствено развитие на децата зависят от възрастните, от техният пример и техните дела.

Възрастните имаме ангажимента да създаваме и поддържаме свят, в който децата ни ще живеят добре. А за да е добре едно дете то следва да има име, националност и идентичност; семейство, което се грижи за него; храна, облекло, безопасен дом; да бъде защитено от насилие и неглижиране, експлоатация малтретиране;  да има лично пространство и възможност за себеизява; да има достъп до образование и здравеопазване; да бъде справедливо третирано.

Отговорност на всеки възрастен е да допринася за благополучието на децата. Като възрастни ние правим това чрез своите социални роли – на родители, професионалисти, граждани.

Защото, както казва африканската поговорка: „за да се отгледа едно дете е нужно цяло село”. А ние ще добавим - за да се подкрепи едно дете е нужно всички да работим в синхрон, защото от нас зависи бъдещето на всяко едно дете.

Под мотото „От нас зависи” 28 граждански организации, представляващи обединението „Равни БГ“, стартирахме инициативи в подкрепа на демократичните ценности, екологично каузи, в защита на човешките и детски права.

Фондация „Право на детство“ и Фондация „Мисия Криле“ представят кампания „ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ДЕТЕ“, в чийто фокус са правата на децата и отговорностите на възрастните, ангажирани с детското благополучие.

Отправяме призив към специалисти от различни професионални области да поставят децата и техните права в центъра на своята дейност.

Нашата цел е да повишим чувствителността по темите за децата, като изведем на преден план необходимостта всички работещи с и за децата да си сътрудничат, изпълнявайки своята конкретна социална или професионална роля в живота на едно дете.