Имам ли право на мнение?

"Нашият живот губи смисъл, в мига, когато започнем да мълчим за нещата, които имат значение.."
Мартин Лутер Кинг

Един от основните проблеми в съвременната образователна система е сблъсъкът на възпитаваното "мълчаливо" и неизразяващо мнение поколение с "отвореното", разкрепостено и свободно изразяване на мнение на децата и учениците въобще.

Целта на тази кратка статия е да те запознае с правото ти на мнение в училище и да те насърчи да се опиташ да работиш заедно със своето училище, а не да действаш срещу него.

Правото на свободно изразяване на мнение е изключително и неотменимо право на всяко дете. Това твое право е признато от член 13 на Конвенцията на ООН за правата на детето. Това означава, че ти имаш правото да откриваш нови неща и да споделяш мислите си с всички останали като говориш, пишеш, рисуваш, играеш или по всеки друг начин, освен акто това вреди на теб или на други хора.

Законът за закрила на детето в своя член 12, изречение първо, гласи:
„Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес.“

За да можеш да реализраш това свое право, редица държавни органи и организации се грижат ти да имаш възможността да упражниш правото си на детско участие.

Детсткото участие представлява информирано и доброволно включване на децата в обсъждането на всички въпроси, които ги засягат пряко или непряко.

Това включване може да бъде направено по покана на възрастните отправена към децата – когато първите търсят твоето мнение и мението на останалите деца по различни въпроси, за да разберат какви са вашите виждания, желания или притеснения.

Детското участие може да бъде направено и в сътрудничество - когато възрастните включват децата в конкретни програми и дейности, в които да работят заедно. Участието може също така да бъде водено и от децата - когато самите вие поемате инициатива за някакво действие, с което желаете да изразите позицията си по въпроси, които смятате, че ви касаят.

Всяка от тези форми на участие е важна и предлага различна степен на възможност децата да оказват влияние, което да води до промяна.

Един от начините, по които ти можеш да изразиш мнението си в училище и да бъеш чут е да вземеш участие в Училищния парламент на своето училище. Ако пък в твоето училище няма училищен парламент, то ти можеш да инициираш създаването на такъв като започнеш да разговаряш по въпроса със съучениците си и като потърсиш съдействие от учителите.

Училищният парламент е една положителна инициатива, в която всички ученици могат дават предложения и идеи за обсъждане на различни теми, които ги интересуват и касаят техните права.

Парламентът е мястото, където ти и съучениците ти можете да давате предложения за подобряване на взаимодействието учител-ученик, както и за насърчаване за включване на деца от различни възрасти в извънкласни културни мероприятия и подобряване на взаимоотношенията между връстниците.

Възможността да формираш и правото да изразяваш мнението си, правото на детско участие са сред основните средства, чрез които можеш да реализираш всички други свои права. Възползвайки се от тези средства можеш да упражниш правото си да изразиш себе си пред света и да бъдеш чут, видян, разбран.

Законът за предучилищното и училищното образование гарантира редица твои права в училище, които са в пряка връзка с правото ти на изразяване.

Ето и някои от тях:

 • - да бъдеш обучаван и възпитаван в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • - да бъдеш уважаван и зачитан като активен участник в образователния процес;
 • - да избираш профила и професията, които желаеш да изучаваш;
 • - да избираш между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 • - да получаваш книги от библиотеката, както и да получаваш информация, която ти е необходима;
 • - да получаваш информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 • - да получаваш обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • - да бъдеш информиран и консултиран във връзка с избора на образование и/или професия;
 • - да участваш в различни проектни дейности;
 • - а даваш мнение и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 • - чрез формите на ученическо самоуправление да участваш в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 • - да получаваш съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко те засягат, както и при участие в живота на общността;
 • да бъдаш поощряван с морални и материални награди.

Ограничаването на всяко от изброените тук твои права е нарушение и в такъв случай можеш да потърсиш помощ от учителите си, директора на твоето училище, родителите ти, както и от други лица и организации.

Автор:
Пламена Петрова, студент специалност „Социална педагогика” в Русенски университет
Михаил Баленков, юрист


Тази уеб страница е създадена по проект „Заедно за правата на децата“, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд - София. Съдържанието ѝ е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество – София и на Фондация Микрофонд – София.