Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Наказателно отговорен/а ли съм?

23.02.2019 г.

Какво представлява това?

Какво е наказателна отговорност?

Наказателната отговорност е най-тежкия вид юридическа отговорност, която може да понесе един човек за извършено от него престъпление. Наказателната отговорност е само лична и не може да се прехвърля на друг. За всяко престъпление има определено наказание, което се налага единствено и само от съда. Кои действия и бездействия са престъпления и какви наказания съответстват за тях е определено в Наказателния кодекс на Република България.

Кой може да носи наказателна отговорност?

Според българското наказателно право само и единствено ние, хората, можем да носим такава отговорност. Предмети, животни, фирми и т.н. не са наказателноотговорни. И все пак не всеки човек може да носи наказателна отговорност, а само този, който е навършил определена възраст и в състояние на вменяемост е извършил престъпление. Минималната възраст според закона е 14 години, а да си вменяем означава да разбираш свойството и значението на това, което си направил и да можеш сам да ръководиш постъпките си.

Кога нося наказателна отговорност като непълнолетно лице?

Всеки човек има права и съответстващи на тях задължения. Всеки, включително и децата носят отговорност за постъпките си! Когато едно дете е непълнолетно – т.е. навършило е 14 години, то започва да носи отговорност за делата си. Ако такова непълнолетно лице, извърши престъпление и е разбирало, че върши нещо лошо, то ще носи наказателна отговорност за него. За всеки конкретен случай съдът следва да назначи експертиза, която да установи дали детето е съзнавало това или не.

Ако извърша престъпление, какво наказание ще ми бъде наложено?

Според установените факти по делото и конкретните особености на извършителя съдът преценява дали да наложи или не наказание или възпитателна мярка. Индивидуализацията на наказанието по наказателният кодекс или възпитателната мярка се определя от обществената опасност както на деянието, така и на дееца (извършителя).

Автор:
Ангелина Богданова, специалност Право в Русенски Университет
Александър Конаков, юрист


Тази уеб страница е създадена по проект „Заедно за правата на децата“, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд - София. Съдържанието ѝ е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество – София и на Фондация Микрофонд – София.

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.