Мога ли да работя?

Тук ще научите имате ли право да работите по трудов договор и как да станете доброволец

Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение няма да пречи за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение.

По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с описатите по-горе изисквания.

Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа след обстоен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие. Тези деца се приемат на работа само със специално разрешение на съответната областна дирекция „Инспекцията по труда“ за всеки отделен случай, което представлява индивидуален административен акт.

Поради неблагоприятното психофизиологическо отражение на нощния труд върху организма на работещите, неговото полагане е абсолютно забранено за работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст.

Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата. Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.

Забранява се приемането на лица от 16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

За непълнолетните лица се забранява работа, която е:

 • - извън техните физически или психически възможности;
 • - свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогенни, агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане;
 • - свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето;
 • - в условия на радиация;
 • - при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации;
 • - свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост.

Неизчерпателен списък на работите, забранени за лица от 15 до 16 години:

 • 1. Всички работи и процеси, включени в по-горния списък.
 • 2. Горещо обработване на метали.
 • 3. Горещо и студено валцуване на метали.
 • 4. Термично обработване на метали.
 • 5. Практическо обучение по заваряване.
 • 6. Шлифоване и полиране на метали, камък и подобни материали.
 • 7. Работа във всички производства на химичната промишленост.
 • 8. Почистване на улици и сметосъбиране с превозни средства.
 • 9. Работи, свързани с пряко обслужване на телефонна апаратура в телефонни станции.
 • 10. Работа на радиотелеграфни апарати (приемане и предаване) и на акумулаторни и агрегатни подлинии в радиостанции.
 • 11. Работа, свързана със сортиране на вестници, списания и кореспонденция, експедиция и разноса на вестници и списания, както и работа в подвижни пощенски станции.
 • 12. Работа в складове за сурова кожа.
 • 13. Работи, свързани с първична обработка на животински отпадъци.
 • 14. Продаване на литература и предмети, както и извършване на работи, които могат да повлияят отрицателно върху правилното им нравствено развитие.

Работодателят оценява риска, на който могат да бъдат изложени във връзка с тяхната работа лицата, ненавършили 18 години. С оценка на риска се обхващат съоръжаването и устройството на работното място, видът, степента и продължителността на излагане на въздействието на физични фактори, на химични вещества, препарати и продукти и на биологични агенти, видът, изборът, разположението и използването на работното оборудване и манипулирането му, организацията на работата - организация и изпълнение на работните процеси и операции и тяхното взаимно влияние, както инивото на подготовка и информираност на лицата, ненавършили 18 години.

Работодателят въз основа на резултатите от оценката на риска предприема и прилага необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, ненавършили 18 години, като обръща особено внимание на специфичните рискове за тяхната безопасност, физическо и психично здраве и развитие, произтичащи от:

 • 1. липса на опит;
 • 2. неосъзнаване на съществуващи или възможни рискове;
 • 3. физиологична за възрастта физическа и емоционална незрялост. Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители или попечители за възможните рискове в работата, както и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Работодателят трябва да полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и в същото време им осигури възможност за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване.

Автор:
Ружа Огнянова Андреева, Студент при РУ“Ангел Кънчев“, Трети курс, Специалност Право.
Александър Конаков, юрист


 

Правото да съм доброволец и да извършвам доброволен труд

Какво е доброволец и доброволен труд?

Да си доброволец означава да помагащ на другите, защото искаш да го правиш. Доброволният труд не се заплаща, тъй като той се предоставя безвъзмездно в помощ на нуждаещ се човек или на група от хора, които има нужда от помощ и подкрепа. Можеш да си доброволец, също и когато почистващ мястото, на което се намираш, следователно доброволната дейност може да бъде и в полза на околната среда и природата. Доброволният труд се полага по твое лично желание, без да има за основание някакво лично или правно задължение, като израз на свободната ти воля, без принуда и без очакване или търсене на някаква имуществена или друга нематериална полза или облага. За да си доброволец, обикновено трябва да си част от нещо по – голямо, от някаква организация или структура /като например училищния клуб по интереси, футболния или баскетболния отбор на университета, Български (Младежки) Червен кръст, КАРИТАС или др./. Да си доброволец означава да отделяш част от свободното си време по твое желание в полза на другите и обществото като цяло, в полза на някаква идея, кауза или ценност. Ти може да си доброволец винаги, когато пожелаеш.

Какво трябва да направя, за да стана доброволец?

За да можеш да помагаш в различни ситуации, първо трябва да попълниш анкетна карта за доброволец в офиса на организацията, където искаш да полагаш доброволен труд. В тази анкетна карта е задължително да посочиш освен личните си данни, имената и телефоните на твоите родители или настойници. Когато пожелаеш да станеш доброволец някъде трябва да си със своите родители или близки, които се грижат за теб. След като се запишеш, ти ще преминеш много забавни обучения с други млади хора на твоята възраст. Ако не си навършил 14 години, винаги можеш да помагаш за дадена кауза или идея като приятел /симпатизант/ на дадена организация и без да членуваш в нея.

На каква възраст мога свободно да членувам в организация?

Във всяка младежка организация, с изключение на политическите партии, можеш да членуваш след като си навършил 14 г., което ти дава правото да вземаш решения по определени теми. Не съществува ограничение в сферата, в която се осъществява доброволният труд и дейност. Това може да бъде в областта на социалните грижи, защита правата на човека, здравеопазването, образованието, науката, културата, религията, гражданската защита, а също така и много други сфери от обществения живот. Но можеш да полагаш доброволен труд, единствено и само когато това не застрашава здравето и живота ти и когато това се прави под наблюдението на някой възрастен. Разбира се, доброволчеството и доброволният труд, който полагаш в никакъв случай не трябва да става пречка да посещаваш редовно учебните си занятия. Винаги когато ще помагаш на хора в беда или нужда, уведомявай своите родители или близки, които трябва да наясно с каузите, по които работиш, както и с времето и мястото на извършване на съответната дейност.

Пожелавам ти успех в правенето на ДОБРО, което в крайна сметка ни прави по – добри!

Автор:
Павлин Петров
Александър Конаков, юрист


Тази уеб страница е създадена по проект „Заедно за правата на децата“, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд - София. Съдържанието ѝ е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество – София и на Фондация Микрофонд – София.