Новини Проекти Помогни Контакти

Фондация "Право на детство"

Покана за участие с доклади в студентска научно – практична конференция

12.04.2017 г.

Фондация „Право на детство” и Клуб „Млад педагог/социален педагог” към Русенски университет „А. Кънчев” организират Първа студентска научно-практическа конференция, „Заедно за правата на детето”

Фондация „Право на детство” и Клуб „Млад педагог/социален педагог” към Русенски университет „А. Кънчев” организират Първа студентска научно-практическа конференция, Заедно за правата на детето”.

В срок до 10 май 2017 г очакваме доклади, свързани с темата на конференцията, а именно, права на децата, от студенти от всички образователни нива, подготвени самостоятелно или в екип. Когато разработката е направена от екип от студенти и преподаватели или други специалисти, участието на студентите следва да е водещо.

Докладите могат да представят теоретични разработки, практически модели или изследователски проекти и да засягат тематични области от правото, социалните науки, психологията, и др. (уеб технологии, медицина).

Насърчаваме доклади, разработени от мултидисциплинарни екипи студенти!

Оформлението на доклада следва да отговаря на изискванията на РУ „Ангел Кънчев“ – Русе (вижте описанието по-долу) и да е до 5 страници.

Всеки участник ще получи информация дали докладът му е допуснат до участие в конференцията в срок до 15 май.

Доклади, получили положителна рецензия, се изнасят на български език. Изказванията следва да са с продължителност до 15 минути. Докладите ще излязат в сборник с ISBN номер, издаден от Фондация „Право на детство”. Сборникът ще има и безплатна електронна версия.

Конференцията ще се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев” на 22 май 2017 год. от 11 часа (корпус 2, зала 2Г 204).

  • Няма такса за участие.
  • Ограничен брой студенти от страната, допуснати за участие имат възможност да получат възстановяване на направените от тях разходи за транспорт и нощувка за участие в Конференцията.
  • Всеки автор получава сертификат за участие, безплатно хартиено копие на сборника и сборника в PDF-вариант. Доставката на сборника е с лично предаване или с куриер за сметка на получателя.

Доклади и допълнителни въпроси се изпращат на имейл – right@childhood.bg

Оформлението на доклада следва да отговаря на изискванията на РУ „Ангел Кънчев“ – Русе ( вижте описанието по-долу) и да е до 5 страници,

Шрифт – Arial.
Paper Size – A4.
Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
Page Setup -> Margins -> Miltiple pages да бъде Normal;
Page Setup -> Layout -> Headers and footers -> „Different odd and even“ – изключено и „Different first page“ – изключено;
Mеждуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing: Single.
Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
Header – като в доклада образец
На първата страница под Header да се остави един празен ред – Font Size 14
Заглавие – Font Size 14, центрирано, Bold.
Един празен ред.
Име и фамилия на автора (авторите) – Font Size 12, центрирано.
Един празен ред.
Резюме – на английски език – Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
Ключови думи – на английски език – Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
Един празен ред.
Текст на доклада – Font Size 12.
След литературата – трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
Фигурите (черно-бели) да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано.
Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.
Формулите да имат номерация – с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби.
Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
Страниците да не бъдат номерирани.
Footer – като в доклада образец
Общ обем – не повече от 5 стр., вкл. резюмето.

Образец можете да намерите на адрес http://conf.uni-ruse.bgw/ в секция „Изисквания към оформлението на докладите“

Конференцията е част от проект „Заедно за правата на децата“,реализиран от Фондация Право на детство, в партньорство с Клуб млад педагог/социален педагог към РУ с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на студентските иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София

Актуално

Фондация "Право на детство" стартира проект "New Future"

Проекта се реализира в партньорство с организации от Германия, Австрия и Португалия

научи още


Проект "UPCOMING WOMEN"

Партньорите в проект "UPCOMING WOMEN" успешно завършват последните планирани активности.

научи още


UPCOMING WOMEN PROJECT

Споделяме с вас безплатни микрообучителни курсове, експериментални уъркшопи и менторска програма, създадени да подкрепят жени по целия свят.

научи още


Фондация "Право на детство" - Всички права запазени / 2023 г.