Контакти:


Напишете на колко е равен сбора между356*as74+/42as^667=$53